Na czym polega modernizacja systemu wentylacji mechanicznej?

Poprawa efektywności energetycznej zakładów przemysłowych oraz innych obiektów, w których zastosowano system wentylacji mechanicznej może odbywać się poprzez:

  • montaż central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR,
  • modernizację istniejących central wentylacyjnych.

O możliwości zastosowania odzysku ciepła z procesów technologicznych, czyli tzw.  „odzysku ciepła technologicznego” pisaliśmy szerzej we wcześniejszych artykułach, do lektury których zachęcamy:

Artykuł 1 – Odzysk ciepła technologicznego <link>

Artykuł 2 – Wentylacja w klubie fitness i na basenie <link>

 

Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat modernizacji central wentylacyjnych w istniejących układach odzysku ciepła.

   

fot. Elementy systemu wentylacji przed modernizacją (wentylator kanałowy, filtry powietrza, skrzynka filtracyjna)

Eksploatacja central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne, podobnie jak każde inne urządzenie mechaniczne ulegają „starzeniu się”, co wpływa na ich użytkowanie. Mowa tu nie tylko o zużywających się elementach eksploatacyjnych takich jak filtry powietrza, lecz również o standardowych częściach central wentylacyjnych jak wentylatory, nagrzewnice, chłodnice, wymienniki ciepła czy też fragmenty instalacji (kanały, kształtki, rozdzielacze itp.).

Z tego powodu każdą centralę wentylacyjną należy poddawać okresowym przeglądom serwisowym, podczas których oceniane jest zużycie poszczególnych podzespołów, wydajność pracy centrali wentylacyjnej, sprawność odzysku ciepła czy pobór prądu. Regularne przeglądy serwisowe są niezbędne, by zapewnić centralom optymalne parametry pracy i ograniczyć zużywanie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania.

 

Jednak nawet regularnie serwisowane i w pełni sprawne centrale wentylacyjne mogą być poddane modernizacji, której celem będzie polepszenie osiąganych parametrów pracy, w szczególności zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej.

 

Modernizacja central wentylacyjnych – oferta producenta

Aby móc przystąpić do wyceny wymiany poszczególnych elementów central wentylacyjnych niezbędna jest wizyta na inwestycji, zapoznanie się ze stanem faktycznym aktualnie zastosowanych urządzeń oraz ocena całej instalacji wentylacji mechanicznej. Nasi pracownicy dokonują pomiarów wydajności wentylacji oraz oceny zużycia energii. Wstępny audyt pozwala określić jakie podzespoły central wentylacyjnych są już zużyte oraz czy wymagają naprawy lub wymiany na bardziej efektywne.

W naszej pracy najczęściej spotykamy się z następującymi potrzebami:

  • wymiana wentylatorów – jest to najczęściej zużywający się element central wentylacyjnych, który bezpośrednio wpływa na koszty użytkowania systemu wentylacji mechanicznej. Poniżej prezentujemy przykład jednej z naszych ostatnich realizacji, w której wymiana wentylatorów na nowe o lepszej sprawności znacząco wpłynęła na zmniejszenie się ilości energii elektrycznej niezbędnej do zasilania central wentylacyjnych, a tym samym przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji fabryki;
  • wymiana automatyki sterującej – wraz z wymianą wentylatorów często zalecana jest modernizacja automatyki sterującej, dzięki której użytkownicy mają możliwość dostosowania trybów pracy systemu wentylacji do harmonogramu pracy danego zakładu. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne, gdyż produkowana przez nas automatyka STW może być zarządzana z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do internetu. Natomiast montaż dodatkowych czujników temperatury, wilgotności, CO2 czy innych elementów wpływających na pracę wentylacji np. zamiana układów 3-biegowych na regulacje płynną pozwalają na optymalizację pracy całego systemu wentylacji i umożliwiają automatyczną pracę central, bez konieczności ingerencji z zewnątrz;
  • wymiana nagrzewnic i chłodnic – wieloletnia eksploatacja nagrzewnic i chłodnic może prowadzić do ich rozszczelnienia i w efekcie utraty czynnika. W tej sytuacji konieczna jest wymiana elementu na nowy. Ponadto warto jest rozważyć wymianę starych agregatów na bardziej efektywne i o wyższych sprawnościach oraz wymianę siłowników i zaworów trójdrogowych, aby zapewnić możliwość płynnej regulacji. Kolejnym aspektem wymagającym poprawy może być źle wykonana lub braki w izolacji wymienników, kontrola szczelności rurociągów i ich izolacyjności;
  • wymiana wymiennika ciepła – eksploatacja wymienników ciepła przez dłuższy czas, szczególnie w niekorzystnych warunkach pracy, może spowodować zapychanie się kanalików, którymi przepływa powietrze, co z kolei zwiększa opory i zmniejsza efektywność pracy centrali. Ponadto sprawność odzysku ciepła eksploatowanego latami wymiennika ciepła zmniejsza się, warto zatem sprawdzić w jakim stanie technicznym jest ten element i przetestować jego zdolność odzysku ciepła; możliwe jest również zastąpienie wymiennika krzyżowego na wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy;
  • wymiana filtrów powietrza – filtry powietrza w centralach wentylacyjnych powinny być regularnie wymieniane na nowe. Jako producent przestrzegamy użytkowników przed samodzielnym czyszczeniem (praniem) lub wymianą mat filtracyjnych. O tym, dlaczego nie warto tego robić pisaliśmy tutaj: Jak często wymieniać filtry? <link>. W trakcie eksploatacji może się również okazać, że warunki zewnętrzne pierwotnie zakładane w projekcie zmieniły się i powinna być zastosowana np. wyższa klasa filtracji, dodatkowe filtry specjalistyczne (np. filtry tłuszczowe, HEPA itp.) lub filtry o mniejszych oporach (inna tkanina, większa powierzchnia filtracyjna, itp.);
  • wymiana kanałów wentylacyjnych – długookresowa eksploatacja systemu wentylacji mechanicznej może wymagać przeprowadzenia prac naprawczych instalacji doprowadzającej powietrze do pomieszczeń lub centrali. Może się bowiem okazać, że na skutek korozji lub ingerencji szkodników na instalacji powstały nieszczelności, albo brak lub ubytki w izolacji, które obniżają wydajność pracy całego układu. Zdarza się również, że podczas nieprawidłowej eksploatacji zanieczyszczone kanały wentylacyjne zwiększają opór instalacji;
  • poprawienie izolacji termicznej i akustycznej – warto również sprawdzić czy elementy systemu wentylacji takie jak obudowa central, urządzeń składowych lub kanałów nie wymagają ulepszenia w celu poprawy energetycznej układu wentylacyjnego oraz ewentualnego wyciszenia urządzeń i instalacji.

 

Powyższe usprawnienia to jedynie wycinek możliwych działań jakie możemy zaproponować w ramach modernizacji central wentylacyjnych. Jako wieloletni producent systemów odzysku ciepła dysponujemy dużym doświadczeniem związanym z budową i ulepszeniami systemów wentylacji.

fot. Elementy systemu wentylacji po modernizacji

 

Aby zobrazować jak modernizacja central wentylacyjnych wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego, posłużymy się analizą jednego z ostatnio zrealizowanych przez nas zadań.

 

Obiekt: fabryka podzespołów mechanicznych

System wentylacji mechanicznej: 13 central wentylacyjnych

Czas pracy wentylacji: 24h/doba

 

Na czym polegała modernizacja: wymiana wszystkich wentylatorów wbudowanych w centralach wentylacyjnych na nowoczesne modele o wyższej klasie sprawności (zmiana z klasy EEF2 na IE3) i całkowitej sprawności wirników na poziomie 76-82% (dotychczasowa sprawność wirników wynosiła 66-74%).

 

Efekt modernizacji central wentylacyjnych: zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania wentylatorów po modernizacji zmniejszyło się o ok. 44 kW, co przy założeniu pracy ciągłej przez cały rok z nocnym obniżeniem wydajności (8760h x 75%) daje wynik niższy o ponad 285 000 kWh rocznie! W przeliczeniu na zysk finansowy jest to oszczędność ponad 213 000 zł / rok (przy założeniu stawki za energię elektryczną 0,75zł/kWh)! Oznacza to, że inwestycja w modernizację central wentylacyjnych zwróci się Inwestorowi po około 1,5 roku!

 

W związku z powyższym Przedsiębiorców użytkujących centrale wentylacyjne zachęcamy do kontaktu i oceny czy system wentylacji w Waszym obiekcie pracuje efektywnie. Chętnie spotkamy się z Wami podczas wizji lokalnej i zaproponujemy możliwe ulepszenia.

Zapytanie o ofertę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Bartosz dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie zgodnie z Polityką prywatności. *
Captcha