REKUPERATORY VENA – WARIANTY WYKONANIA

 

Rekruperatory VENA dostępne są w czterech wariantach wykonania: M, S2, S4 oraz S. W zależności od wybranego wariantu różnią się standardowym wyposażeniem centrali wentylacyjnej, funkcjami jakie dana centrala może realizować oraz parametrami pracy. Pokrótce wyjaśnimy różnice między poszczególnymi wariantami wykonania:

 

Wariant M – podstawowy wariant wykonania rekuperatorów VENA. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do pracy centrali takie jak wentylatory, filtry powietrza z presostatami, wymiennik ciepła, sterownik i moduł internetowy (od 01.03.2022 r.).

 

Wariant S2 – podobnie jak wersja M zawiera wszystkie podstawowe elementy w jakie powinien być wyposażony dobry rekuperator, ponadto dodatkowo zawiera kryzy pomiarowe wentylatora nawiewnego i wywiewnego oraz przetworniki ciśnienia umożliwiające odczyt przepływu powietrza w m3/h. Dzięki zastosowaniu dodatkowego wyposażenia Użytkownik rekuperatora VENA w wariancie S2 uzyskuje następuję korzyści:

  • układ wentylacyjny zapewnia utrzymanie zadanego przepływu (automatyczne wysterowanie / zwiększenie pracy wentylatora na skutek zwiększenia oporów związanych np. z postępującym zanieczyszczeniem filtra),
  • utrzymanie równomiernego przepływu nawiewu do wywiewu, a tym samym utrzymanie stałej sprawności temperaturowej układu i uniknięcia jego wahań z powodu dysproporcji powietrza. W wariancie M zwiększenie zabrudzenia filtra wywiewu powoduje zmniejszenie ilości powietrza wywiewanego i w konsekwencji może pogorszyć sprawność wentylacji.

 

Wariant S4 – podobnie jak wersja S2 rekuperator w wariancie S4 wyposażony jest we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania centrali, jednak ze względu na bardziej rozbudowaną funkcję zabezpieczenia filtrów centrale w wersji S4 zamiast presostatów wyposażone są w przetworniki różnicowe ciśnienia, dzięki którym oprócz standardowej informacji (wersje M i S2) o osiągnięciu końcowego zabrudzenia filtrów (poprzez wyświetlany komunikat) możliwe jest uzyskanie bieżącej informacji o procentowym zabrudzeniu każdego z filtrów. Korzyści:

  • użytkownik na bieżąco może śledzić informację o stopniu zabrudzenia filtrów i pozostałym czasie do konieczności jego wymiany. Dzięki temu z wyprzedzeniem może zaplanować zakup wymiennych wkładów filtracyjnych, a wymiany dokonać po osiągnięciu maksymalnego stopnia zabrudzenia, czyli całkowicie wykorzystać właściwości filtra. Eliminuje tym samym wymianę filtrów „na wszelki wypadek”, czyli ogranicza koszty eksploatacji.

 

Wariant S – wyposażony jest we wszystkie elementy zastosowane w wersji S4 oraz dodatkowy wybrany czujnik powietrza. Może to być czujnik wilgotności, jakości powietrza (tzw. Czujnik LZO – Lotnych Związków Organicznych lub z ang. VOC) lub dwutlenku węgla (CO2), którego zainstalowanie umożliwia automatyczną regulację wydajności z jaką pracuje centrala. Oznacza to, że praca centrali jest proporcjonalna do poziomu wykrywanych zanieczyszczeń, a więc pracuje najbardziej ekonomicznie zwiększając wydajność i pobór energii tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Korzyści:

  • utrzymanie wewnątrz pomieszczeń komfortu ustalonego przez użytkownika (według zadanych parametrów),
  • najbardziej efektywny ekonomicznie i bezobsługowy tryb pracy systemu wentylacji.

 

*Wszystkie powyższe warianty rekuperatorów VENA występują również w wersji H, co oznacza, że w centralach zastosowano nagrzewnicę wstępną jako zabezpieczenie przed szronieniem wymiennika odzysku ciepła.

 

Dane dotyczące parametrów pracy poszczególnych wersji wykonania dostępne są w karcie katalogowej wybranego rekuperatora (–> karty katalogowe rekuperatorów), natomiast różnice w realizacji funkcji szerzej opisane są w poniższej tabeli.

 

FunkcjaWersjaOpis funkcji
MS2S4S
Program i harmonogramy pracy++++Funkcje/programy umożliwiające zaprogramowanie czasu i sposobu pracy centrali w oparciu o kalendarz dniowy/tygodniowy i w zależności od potrzeb użytkownika np. zmniejszenie intensywności wentylacji podczas nieobecności w domu, okresowe wyłączenie ogrzewania/schładzania powietrza wentylacyjnego. Funkcja umożliwia redukcję kosztów poprzez pracę wentylacji tylko w okresach jej faktycznego zapotrzebowania. Dodatkowo odstępstwem od zaprogramowanego harmonogramu pracy są programy tymczasowe, które mogą być aktywowane w każdym momencie, gdy nastąpi nagła i niezaplanowana potrzeba podniesienia wydajności czy korekt temp.
Funkcje operacyjne++++Funkcje umożliwiające podstawowe samodzielne działanie urządzenia w zakresie regulacji intensywności wentylacji, odzysku ciepła/chłodu, wyłączenia odzysku ciepła/chłodu poprzez otwarcie obejścia wymiennika (bypassu), regulację temp. poprzez częściowe otwarcie bypassu i częściowy odzysk ciepła/chłodu.

Funkcje umożliwiają prawidłowe ustawienie i wyrównanie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez możliwość przesunięć wentylatorów (zalecane obniżenia wydajności układu o większym przepływie, przez co zmniejszamy energochłonność układu oraz hałas pracującego wentylatora).

Ponadto centrala oferuje możliwość współpracy z szeregiem innych urządzeń:

a) centralą alarmową, której uzbrojenie może wywoła obniżenie wydajności i wyłączenie urządzeń ogrzewających/chłodzących (przejście w stan wydajności dyżurnej podczas nieobecności użytkowników);

b) centralką p. poż – awaryjne wyłączenie na skutek sygnału z centrali p. poż.

c) sterownikami nadrzędnymi np. budynków inteligentnych

Funkcje operacyjne obejmują również wszystkie działania w zakresie kontrolno-pomiarowym oraz zabezpieczającym oraz monitorującym prawidłową i bezawaryjną pracę centrali.

Regulacja i pomiar temperatury powietrza (5 czujników)++++Centrala standardowo wyposażona jest w 5 czujników temp. (nawiewu, wywiewu, pow. Zewnętrznego, pow. Wyrzutowego oraz temp. za UOC). Pomimo braku dodatkowych urządzeń (opcjonalne nagrzewnice i chłodnice) centrala posiada możliwość pewnej regulacji temp. nawiewu poprzez wykorzystanie obejścia wymiennika ciepła – częściowy lub całkowite wyłączenia odzysku ciepła/chłodu. Ponadto centrala może współpracować z niezależnym układem klimatyzacji – w okresach upałów obejścia wymiennika może pozostać zamknięte co pozwoli na odzysk chłodu z pomieszczeń i wykorzystanie go do schłodzenia powietrza zewnętrznego wprowadzanego do pomieszczeń. Takie rozwiązanie zmniejsza nie tylko koszty ogrzewania zimą (odzysk ciepła), ale również klimatyzacji pomieszczeń w okresach letnich.
Komunikat o osiągnięciu końcowego zabrudzenia filtrów++++Centrale wyposażone są w systemy kontroli stopnia zabrudzenia filtrów powietrza (niezależnie nawiewnego i wywiewnego), a w momencie osiągnięcia końcowego zabrudzenia informują o konieczności wymiany konkretnego filtra. System taki jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w porównaniu do systemów, w których po upływie nastawionego czasu pojawia się komunikat o konieczności wymiany filtrów, gdyż wymiana filtrów następuje po ich faktycznym zużyciu.
Automatyczny pomiar i regulacja przepływu powietrza (CAV/VAV)+++Standardowo centrale wersji S2/S4/S umożliwiają realizację funkcję pomiaru i regulacji przepływu powietrza w układach nawiewnym i wywiewnym. W praktyce praca każdej centrali po jej uruchomieniu i wyregulowaniu zgodnie z zaprojektowanymi przepływami ulega ciągłym zmianom spowodowanym poprzez zmienne warunki temperaturowe, nierównomierne brudzenie się poszczególnych filtrów, okresowo używane urządzenia opcjonalne (np. wtórne filtry antysmogowe). To wszystko oraz fakt, iż podczas odzysku ciepła dochodzi do wykroplenia wody z powietrza wywiewanego, przez co wzrastają opory przepływu po stronie wywiewu pokazuje, iż nie możliwe jest prawidłowe wyregulowanie układu rekuperacyjnego. W przypadku zmniejszenia ilości powietrza wywiewanego w stosunku do nawiewanego pogorszy się sprawność temperaturowa. odzysku, a tym samym zmniejszy temp. powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Efektem takiej pracy układu będzie również szybsze szronienie wymiennika, a więc wyższe zużycie energii niezbędnej w procesie odszraniania. W sytuacji odwrotnej – wyższy przepływ po stronie wywiewu, sprawność będzie wyższa, ale w budynku powstanie podciśnienie i niekontrolowany napływ powietrza zewnętrznego poprzez nieszczelności budowlane (drzwi, okna okap). Aby uniknąć takich konsekwencji należy zapewnić równomierność przepływu powietrza nawiewnego i wywiewnego, a możliwe jest to do uzyskania tylko poprzez stały pomiar przepływu obu strumieni i nieustanną korektę pracy obu wentylatorów celem wyrównania strumieni.
Automatyczne zrównoważenie i kompensacja przepływu powietrza+++Funkcja ułatwiająca pracę instalatorowi, który nie musi dokonywać regulacji pracy centrali, która w sposób automatyczny wyreguluje się dostarczając i wywiewając zadaną ilość powietrza. Rola instalatora polega jedynie na wyregulowaniu przepływów do i z poszczególnych pomieszczeń zgodnie z założeniami projektowymi. Jest to również gwarancja, iż układ będzie samoczynnie reagował na zmienne warunki pracy urządzenia odpowiednio wysterowując pracę wentylatorów.
Procentowy stopień bieżącego zanieczyszczenia filtrów++Funkcja pozwala na bieżący odczyt stopnia zabrudzenia poszczególnych filtrów co pozwala bardziej precyzyjnie określić pozostały czas do ich wymiany. W standardowym układzie nie wiemy jaki jest stopień zabrudzenia poza tym, że nie osiągnięty został jeszcze stopień końcowy, a więc nie wiemy czy konieczność wymiany nastąpi za kilka minut, godzin, dni czy tygodni. Procentowy odczyt stopnia zabrudzenia filtrów daję więc nam czas na przygotowanie się z odpowiednim wyprzedzeniem do wymiany filtrów, która jest niezbędną czynnością eksploatacyjną gwarantującą prawidłową pracę całego systemu oraz zmniejszenia kosztów jego energochłonności.
Pomiar i automatyczna praca według jakości powietrza (RH, CO2, VOC)+Funkcja umożliwia w pełni automatyczne wysterowanie poziomem pracy centrali. Bez tej funkcji ustawienie poziomu wydajności pracy centrali leży po stronie użytkownika, który niejednokrotnie ma problem z prawidłowym określeniem zapotrzebowania na wentylację. Wybierając tą funkcję wydajność ustalana jest na podstawie pomiaru zanieczyszczeń i im są one większe tym proporcjonalnie zwiększa jest wydajność centrali. Zatem jeśli centrala pracuje np. na podstawie pomiaru stężenia CO2 to tym większa będzie wydajność centrali im w budynku będzie przebywała większa liczba osób emitujących CO2 – mamy tu więc do czynienia z efektem optymalizacji pracy wentylacji, a więc i kosztów, gdyż centrala pracuje tylko wtedy i z taką intensywnością jakie są bieżące potrzeby.

Funkcja te umożliwia swobodną i równoległą pracę innych funkcji związanych z przepływem powietrza w tym funkcją podgrzewania powietrza (np. utrzymywanie zadanej temp. w pomieszczeniu), z którą wiąże się konieczność chwilowego podniesienia wydajności przepływu, a tym samym dostarczenia większej ilość ciepłego powietrza, które skuteczniej i  szybciej ogrzeje pomieszczenia (tzw. funkcja szybkie grzanie często realizowana w połączeniu z recyrkulacją).

Sterowanie modułami opcji dodatkowych (NW, CF, GWC itd.)ooooCentrala współpracuje z szeregiem urządzeń opcjonalnych służących do zmiany parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Są to nagrzewnice (wodne, elektryczne), chłodnice (wodne, freonowe), pompy ciepła, nawilżacze, oczyszczacze powietrza, dodatkowe filtry antysmogowe z systemami obejścia w przypadku niskiego stężenia zanieczyszczeń itd. Centrala zarządza pracą urządzeń dodatkowych optymalizując ich pracę poprzez dostosowanie do bieżących potrzeb użytkowników oraz zmiennych warunków zewnętrznych
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe UOC nagrzewnicą elektrycznąooooCentrale standardowo zabezpieczone są przed szronieniem wymiennika odzysku ciepła poprzez dysproporcję powietrza na korzyść powietrza wywiewanego (dostarczenie większej ilości ciepła do wymiennika). Opcjonalnie funkcja odszraniania wymiennika może być zrealizowana poprzez użycie elektrycznej nagrzewnicy wstępnej podnoszącej temp. powietrza zewnętrznego do wartości około +1°C tak aby umożliwić proces odmrożenia UOC. Technicznie oba sposoby są skutecznymi metodami, które zużywają energię elektryczną lub cieplną z ogrzewania budynku i to właśnie różnice w koszcie tej energii stanowią klucz do zmniejszenia energochłonności układu.

 

Legenda:

+ – funcja dostępna w standardzie

o – funkcja dodatkowa, dostępna w opcji